Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n säännöt:

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Vaskuliittiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on eri vaskuliitteja sairastavien yhdyselimenä toimiminen, elämänlaadun parantaminen, tutkimisen ja hoidon edistäminen, sairastuneiden ja heidän perheidensä tukeminen.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä voi

- järjestää tutkimus-, tiedotus-, neuvonta-, koulutus ja julkaisutoimintaa

- järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja

- järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa

- kehittää yhteistyötä viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöi­hin

- toimia yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhdistyksien kanssa

- avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikunta­elinsairauksien vastustamiseksi sekä reumasairaiden ja muiden  tuki- ja liikuntaelinsairaiden elin­olojen kehittämiseksi.

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testa­mentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskel­poinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyk­sen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttami­sessa.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen hallitus voi työttömyyden, korkean iän tai maksukyvyn olennaisen heikkenemisen perusteella vapauttaa jäsenen maksamasta jäsenmaksuaan vuodeksi kerrallaan.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrä­tyllä tavalla.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen­ kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräi­nen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisis­ta jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai­see kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Yhdistyksen kokouk­sessa käsitel­täväksi haluttava aloite on jätettävä hallituk­selle marraskuun loppuun mennessä.     

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistami­sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toinen vuosi.

9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen.

12. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.

13. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

11 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen vuosikokous määrää.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähin­tään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätöksenteossa sovelletaan mitä näiden sääntöjen 9 § 5 momentissa on määrätty.

13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapu­heenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoi­tajan kanssa.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

Päivitetty 9.3.2021